Publikacje

Dorobek w 1997 roku

 1. Konkol J., Szyszka J.: Stateczność skarp i zboczy w ujęciu komputerowym. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy teorii i praktyki budownictwa”, tom IV. Lwów, maj 1997.
 2. Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pracę magisterską nt.: „Stateczność zboczy w ujęciu komputerowym”. Warszawa 1997.

Dorobek w 1998 roku

 1. Konkol J.: Numeryczne ujęcie problemu stateczności zboczy. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3/1998, str. 130-134. Gdańsk.
 2. Konkol J.: Stateczność zboczy, numeryczny sposób określania wartości współczynnika stateczności dla metody Felleniusa. Materiały konferencyjne z międzynarodowego sympozjum naukowego studentów i młodych pracowników nauki. Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 11-12 maja, 1998.
 3. Prokopski G., Filipowska J., Konkol J.: Opracowanie technologii pustaków styropianowo-cementowych. Umowa nr U-5300. Zleceniodawca: Firma NTB s. c., Głogów Małopolski. 1998.

Dorobek w 1999 roku

 1. Konkol J., Łakomy J.: Badanie wytrzymałości cementu na zginanie. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki. Tom I, str. 116-122. Białystok, 7-8 października 1999.

 

Dorobek w 2000 roku

 1. Konkol J.: Wpływ wody gruntowej na stateczność budowli ziemnych. Inżynieria i Budownictwo, 6/2000, str. 305-308. Warszawa.
 2. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J.: Metody określania stałych materiałowych kompozytów cementowych. Materiały konferencyjne z V Konferencji Naukowej Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej pt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”. Tom I, str. 411-418. Rzeszów, 25-26 września 2000.
 3. Konkol J.: Wpływ wody gruntowej na stateczność skarp. Materiały konferencyjne z V Konferencji Naukowej Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej pt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”. Tom I, str. 271-278. Rzeszów, 25-26 września 2000.
 4. Konkol J.: Porównanie propozycji sprawdzania stateczności zboczy wzdłuż walcowych powierzchni poślizgu z zastosowaniem nomogramów. Materiały konferencyjne z V Konferencji Naukowej Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej pt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”. Tom I, str. 263-270. Rzeszów, 25-26 września 2000.
 5. Konkol J.: Wyznaczanie granicznej wysokości zbocza. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3/2000, str. 140-148. Gdańsk.
 6. Konkol J.: Wyznaczanie położenia najniekorzystniejszych osi obrotu dla jednorodnych skarp oraz cylindrycznych powierzchni poślizgu. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6/2000, str. 331-338. Gdańsk.

Dorobek w 2001 roku

 1. Konkol J.: Zasięg prawdopodobnego klina odłamu. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1/2001, str. 11-15. Gdańsk.
 2. Konkol J.: Projektowanie betonów zwykłych metodą trzech równań. Przegląd Budowlany, 3/2001, str. 15-18. Warszawa.
 3. Konkol J.: Wpływ usytuowania koparki na stateczność wykopu otwartego. Inżynieria i Budownictwo, 3/2001, str. 159-163. Warszawa.
 4. Konkol J.: Metoda optymalizacji parametrów jednorodnych skarp przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego. Materiały konferencyjne z VI Konferencji Naukowej Lwowsko-Koszycko-Rzeszowskiej pt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, str. 326-336, Lwów, 12-15 września 2001.
 5. Konkol J.: Praktyczne zastosowanie techniki komputerowej do precyzyjnego pomiaru pola powierzchni. Materiały konferencyjne z VI Konferencji Naukowej Lwowsko-Koszycko-Rzeszowskiej pt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, str. 337-344, Lwów, 12-15 września 2001.
 6. Franczyk M., Konkol J.: Wielokryterialna optymalizacja statystyczna betonów wysokowartościowych. Przegląd Budowlany, 11/2001, str. 9-14. Warszawa.

Dorobek w 2002 roku

 1. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej II stopnia za cykl publikacji, które ukazały się w 2001 r.
 2. Konkol. J.: Roboty ziemne - przepisy a praktyka przy wykonywaniu wykopów nieobudowanych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2/2002, str. 85-89. Gdańsk.
 3. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J.: Metoda bezpośredniego określania modułu sprężystości poprzecznej G sklejki. V Konferencja Naukowa pt. „Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach inżynierskich”, Szczecin 17-18.05, s. 131-136, 2002.
 4. Konkol J.: Stereologia i automatyczna komputerowa analiza obrazu w badaniach betonów. Część I – Przekształcenia obrazu. Materiały konferencyjne z VII Konferencji Naukowej Koszycko-Lwowsko-Rzeszowskiej pt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Koszyce, 22-24 maja 2002, t. 13, s. 155-158.
 5. Konkol J.: Stereologia i automatyczna komputerowa analiza obrazu w badaniach betonów. Część II – Analiza obrazu. Materiały konferencyjne z VII Konferencji Naukowej Koszycko-Lwowsko-Rzeszowskiej pt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Koszyce, 22-24 maja 2002, t. 13, s. 159-165.
 6. Konkol J., Kulpiński J., Prokopski G.: Zastosowanie analizy obrazu do określania porowatości betonu na próbkach utwardzonych. Inżynieria Materiałowa, z. 6, s. 737-742, 2002.
 7. Konkol J., Prokopski G.: Metoda odwzorowywania kształtu krzywej i jej praktyczne zastosowanie do analizy przełomów betonowych. Przegląd Budowlany 11/2002, str. 32-37. Warszawa.
 8. Prokopski G., Konkol J., Łakomy J.: Badanie stałych materiałowych sklejki. XLVIII Konferencja Naukowa „Krynica 2002” pt. „Problemy naukowo-badawcze budownictwa”, Politechnika Opolska, 15-20.09, t.3, s.65-71, 2002.

Dorobek w 2004 roku

 1. Konkol J.: Stateczność wykopów nieobudowanych w gruntach pylastych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2/2004, str. 101-103. Gdańsk.
 2. Konkol J., Prokopski G.: Analysis of the fracture surface morphology of concrete by the method of vertical section. Computers and Concrete, Vol. 1, No. 4, 2004, s. 389-400.

Dorobek w 2005 roku

 1. Prokopski G., Konkol J.: The fractal analysis of the fracture surface of concretes made from different coarse aggregates. Computers and Concrete, Vol. 2, No. 3, 2005, s. 239-248.
 2. Konkol J.: Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów. Rozprawa doktorska, Promotor: dr hab. inż. Grzegorz PROKOPSKI, prof. PRz, Recenzenci: prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI, PW, prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR, PK, Rzeszów 2005. 30 marca 2005 uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplina budownictwo, specjalność technologia betonu.

Dorobek w 2006 roku

 1. Konkol J., Prokopski G.: Optymalizacja wielokryterialna składu betonów zwykłych z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i strukturalnych. Przegląd Budowlany, 2/2006, s. 23-28.
 2. Nagroda za I miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zastosowaniem programu komputerowego Statistica, organizator StatSoft Polska, 2006.
 3. Konkol J., Prokopski G.: Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny struktury porów w materiałach budowlanych. I Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego „Energia Odnawialna. Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa”, Solina, 17-20 maja 2006. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 40, nr 229, s. 271-276.
 4. Konkol J., Prokopski G.: Analiza fraktalna struktury porów w materiałach budowlanych. I Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego „Energia Odnawialna. Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa”, Solina, 17-20 maja 2006. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 40, nr 229, s. 263-270.
 5. Konkol J., Prokopski G.: Liczba linii profilowych niezbędna do oceny chropowatości przełomów betonowych. Inżynieria Materiałowa, 4/2006, s. 835-839.
 6. Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską, Warszawa 2 października 2006 r.
 7. Konkol J., Prokopski G.: Wiarygodna liczba linii profilowych powierzchni przełomów betonowych do oceny ich chropowatości. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Zespół Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Łódź, grudzień 2006, Nr 7, s. 47-58.

Dorobek w 2007 roku

 1. Konkol J.: Analiza wpływu zmian geometrii oraz parametrów geotechnicznych na stateczność skarp uwarstwionych. Cz. I. Skarpy o naziomie nieobciążonym. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1/2007, str. 26-32. Gdańsk.
 2. Konkol J., Prokopski G.: The necessary number of profile lines for the analysis of concrete fracture surfaces. Structural Engineering and Mechanics. Vol. 25, No. 5, 2007, s. 565-576.
 3. Konkol J.: Analiza wpływu zmian geometrii oraz parametrów geotechnicznych na stateczność skarp uwarstwionych. Cz. II. Skarpy o naziomie obciążonym. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2/2007, str. 91-95. Gdańsk.
 4. Konkol J., Prokopski G.: Zastosowanie stereologii do oceny porowatości betonu. Building Physics in Theory and Practice, Politechnika Łódzka, t. 2, s. 137-140. XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź 2007.
 5. Konkol J.: Planowanie i analiza wyników badań laboratoryjnych betonów o zróżnicowanej strukturze. Materiały z Seminarium (Warszawa 18 października 2007) organizowanym przez firmę Statsoft nt. „Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych”, Wystąpienie proszone. Wydanie książkowe ISBN 978-83-88724-34-3, StatSoft Polska, Kraków 2007, s.85-96.
 6. Konkol J., Tomasik A.: Porowatość betonu wyznaczona metodami stereologicznymi oraz jej wpływ na właściwości mechaniczne betonu. XI International Scientific Conference Lviv-Koszyce-Rzeszów „Current Issues of Civil and Environmental Engineering” December 12-14, 2007, Lviv, , s. 456-462.
 7. Konkol J., Prokopski G.: Analiza korelacji między parametrami morfologii powierzchni przełomów betonów. XI International Scientific Conference Lviv-Koszyce-Rzeszów „Current Issues of Civil and Environmental Engineering” December 12-14, 2007, Lviv, Ukraine, s. 450-456.
 8. Konkol J.: Wpływ parametrów fraktograficznych i porowatości na odporność na pękanie betonów bazaltowych. XI International Scientific Conference Lviv-Koszyce-Rzeszów „Current Issues of Civil and Environmental Engineering” December 12-14, 2007, Lviv, , s. 445-450.

Dorobek w 2008 roku

 1. Konkol J.: Analiza stereologiczna kruszywa w betonie – sposób uzyskania krzywej uziarnienia. II Konferencja SOLINA 2008. „Energia Odnawialna. Innowacyjne rozwiązania. Materiały i technologie dla budownictwa”, Solina, 28-31 maja 2008. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 47, nr 252, s. 185-192.
 2. Konkol J., Frączek P.: Wpływ porowatej struktury betonu bazaltowego na jego cechy wytrzymałościowe. II Konferencja SOLINA 2008. „Energia Odnawialna. Innowacyjne rozwiązania. Materiały i technologie dla budownictwa”, Solina, 28-31 maja 2008. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 47, nr 252, s. 193-200.
 3. Konkol J., Szyszka J.: Wybrane metody oceny porowatości betonu. II Konferencja SOLINA 2008. „Energia Odnawialna. Innowacyjne rozwiązania. Materiały i technologie dla budownictwa”, Solina, 28-31 maja 2008. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 47, nr 252, s. 201-208.
 4. Konkol J.: Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu. Materiały z Seminarium (Kraków 12 czerwca 2008) organizowanym przez firmę Statsoft Polska pt. „R&D – badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych”, Wystąpienie proszone. Wydanie książkowe ISBN 978-83-88724-37-4, StatSoft Polska, Kraków 2007, s.43-58. (Wzmianka w Gazeta Politechniki Rzeszowskiej nr 9-10 2008 r. artykuł pt. „Specjalistyczne seminaria z udziałem naszych pracowników”, s.29-30)
 5. Konkol J., Prokopski G.: The use of stereology for the fractal analysis of air porosity of concrete. Inżynieria Materiałowa, 4/2008, s. 231-234. VIII International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT 2008, Zakopane 2-6 Września 2008.
 6. Konkol J. Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów. W. Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III. Wydanie książkowe ISBN 978-83-88724-38-1, StatSoft Polska, Kraków 2008, s.357-367. Recenzenci: dr hab. Jerzy Dąbrowski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Polański, dr hab. Andrzej Sokołowski, dr hab. Wojciech Zieliński, prof. dr hab. Czesław Domański.

Dorobek w 2009 roku

 1. Konkol J., Prokopski G.: Relationships of fractal dimension with mechanical and structural parameters of basalt concretes. Brittle Matrix Composites 9. Woodhead Publishing Ltd., p.409-418, Warsaw 2009.
 2. Konkol J., Grant badawczy własny Wpływ struktury na proces pękania modyfikowanych betonów cementowych. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy nr N N507 475337. Kierownik grantu.

Dorobek w 2010 roku

 1. Konkol J.: Planowanie badań i statystyczna analiza wyników na przykładzie badań betonów. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57, 4/2010, s. 277-284.
 2. Konkol J., Białek J.: Zastosowanie metod stereologicznych do oceny mrozoodporności betonów napowietrzanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57, 4/2010, s. 285-292.
 3. Konkol J., Nowak T.: Wpływ dodatku bentonitu Extra-Pt na właściwości betonów. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57, 4/2010, s. 293-300.
 4. Konkol J.: Planowanie badań i statystyczna analiza wyników na przykładzie badań betonów. Wystąpienie na III Konferencji Solina 2010. Energia Słoneczna. Wykorzystanie Energii Odnawialnych w innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. Architektura-Budownictwo-Inżynieria-Technika. Rzeszów-Polańczyk, 26-29 maja 2010 r.
 5. Konkol J.: Selected aspects of the stability assessment of slopes with the assumption of cylindrical slip surfaces. Computers and Geotechnics 37 (2010) pp. 796-801.
 6. Konkol J., Prokopski G.: Właściwości wytrzymałościowe betonów bazaltowych z dodatkiem Flubetu.  Przegląd Budowlany 11/2010, s. 25-29.
 7. Konkol J., Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa w betonie metodami analizy obrazu. Inżynieria Materiałowa 6/2010, s. 1409-1414.

Dorobek w 2011 roku

 1. Konkol J., Prokopski G.: Morfologia przełomu oraz odporność na pękanie betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu. Zeszyty Naukowe PRz Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z 58, nr 3/2011/III, s. 321-330.
 2. Konkol J., Prokopski G.: Morfologia przełomu oraz odporność na pękanie betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu. 57 Konferencja Naukowa Rzeszów-Krynica 2011.
 3. Konkol J., Prokopski G.: The use of fractal geometry for the assessment of the diversification of macro-pores in concrete. Image Anal Stereol, 2011, 30.
 4. Konkol J.: Wykorzystanie geometrii fraktalnej do oceny materiałów budowlanych. Izolacje. 7/8, 2011, s. 17-24.
 5. Konkol J. Pleban K.: Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na skuteczność napowietrzania betonów. PB 11/2011, s.38-43.
 6. Ziemiański L., Konkol J.: 57. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB RZESZÓW-KRYNICA 2011. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 6/2011, s. 24-25.
 7. Ziemiański L., Konkol J.: 57 Konferencja Krynicka. Inżynier Budownictwa 11/2011, s.20.

Dorobek w 2012 roku

68. Konkol J. Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB RZESZÓW-KRYNICA 2012.

69. Konkol J. Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB RZESZÓW-KRYNICA 2012.

70. Konkol J. Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z 59, nr 3/2012/III, s. 222-232.

71. Konkol J. Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z 59, nr 3/2012/III, s. 213-222.

72. Konkol. J.: Metakaolinit i popiół fluidalny jako alternatywne w stosunku do pyłów krzemionkowych dodatki mineralne do betonu. Inżynieria i Budownictwo 9/2012, 503-507.

73. Konkol J.: Zastosowanie metod inżynierii materiałowej w technologii betonu, Wykład proszony na seminarium „Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie” w ramach projektu „Wsparcie dla tworzenia i rozwój Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR”, Krasiczyn, 1-2 marzec 2012.

74. Konkol J., Prokopski G. Wpływ wieku betonu na właściwości wytrzymałościowe betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z 59, nr 2/2012/II, t. I, s. 422-430.

75. Konkol J., Kobiałka P.: Właściwości wytrzymałościowe betonów wykonanych z jednoczesnym zastosowaniem dwóch dodatków pylastych: pyłu krzemionkowego i popiołu fluidalnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z 59, nr 2/2012/II, t. I, s. 415-422.

Dorobek w 2013 roku

76. Ziemiański L., Konkol J.: 58. Konferencja Naukowa Rzeszów – Krynica 2012. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, styczeń-luty 2013, s.12-14.

77. Ziemiański L., Konkol J.: 58. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Inżynieria i Budownictwo, 1/2013, s.19.

78. Konkol J. Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie. Magazyn Autostrady, 6/2013, s. 52-58 (przedruk).

79. Konkol J. Wykorzystanie geometrii fraktalnej do określenia odporności na pękanie betonu  modyfikowanego metakaolinitem. Budownictwo i Architektura. 12(3). 2013, s. 177-184.

Dorobek w 2014 roku

80. Konkol J., Prokopski G.: The influence of the age of concretes with FBC fly ash or metakaolinite additives on their strength properties. Wpływ wieku betonów z dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu na ich właściwości wytrzymałościowe. Road and Bridges - Drogi i Mosty 13(1), 2014, s. 49-67.

81. Konkol J., Prokopski G.: The optimization of concretes modified with FBC fly ash. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13(2), 2014, s. 103-114.

82. KONKOL J., PROKOPSKI G.: Fraktalny opis powierzchni przełomu betonów cementowych. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), 2014, s. 247-260

83. KONKOL J., PYRA M.: Wybrane właściwości betonów modyfikowanych zmiennym udziałem dodatku metakaolinitu. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), 2014, s. 287-296

84. Konkol J., Prokopski G.: The Effect of Concrete Mix Composition on the Character of Fractures of Set Concrete. Journal of Geography and Geology 6 (4), 2014, p29.

Dorobek w 2016 roku

 1. Konkol J., Prokopski G.: Fracture toughness and fracture surfaces morphology of metakaolinite-modified concrete. Construction and Building Materials (2016), pp. 638-648. (Construction and Building Materials Volume 123, 1 October 2016, Pages 638–648)
 2.  Konkol J.: Struktura i właściwości kompozytów cementowych modyfikowanych metakaolinitem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016, ISBN/ISSN: 978-83-7934-103-0.
 3. Konkol J., Musiał K.: Wpływ wieku na wytrzymałość na ściskanie betonu modyfikowanego dodatkiem metakaolinitu. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, XXXIII, 63 (4/16), 287-296, 2016.
 4. Konkol J., Prokopski G.: Optymalizacja składu betonów z dodatkiem metakaolinitu. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, XXXIII, 63 (4/16), 297-304, 2016.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję